STICHTING TILLY EN ALBERT WAAIJER FONDS
 
 
 
   
 
Home
 

STICHTING TILLY EN ALBERT WAAIJER FONDS

Naam, RSIN, contactgegevens
Stichting Tilly en Albert Waaijer Fonds; RSIN: 816180817
Emailadres: stichtingwaaijerfonds@gmail.com

Doelstelling,
De Stichting Tilly en Albert Waaijer Fonds stelt zich ten doel het verlenen van geldelijke ondersteuning aan: a. instellingen die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend een algemeen maatschappelijk belang beogen; b. personen die een opleiding voor een beroep willen volgen (of volgen) en niet (meer) in staat zijn deze te bekostigen en tevens in hun levensonderhoud te voorzien en c. personen die in behoeftige omstandigheden verkeren.

Bestuurssamenstelling
H. van Bussel, voorzitter, N. Olsthoorn, secretaris, R. Dekker, penningmeester, E. Janszen,
B. Gerretsen bestuurslid.

Beloningsbeleid
De bestuurders van het Fonds ontvangen géén beloning voor hun werkzaamheden. Onkosten gemaakt in het kader van het uitoefenen van hun functie worden wel vergoed. Het Fonds heeft geen personeel in dienst.

Activiteitenverslag
De activiteiten van het Fonds bestaan uit het beoordelen en beantwoorden van de vele aanvragen voor financiële steun en het geven van financiële bijdragen aan de projecten en/of de instellingen waarvan het bestuur de aanvragen heeft gehonoreerd, alsmede in het bezoeken van diverse projecten waaraan steun is verleend.

Verkorte staat van baten en lasten over 2016
Baten € 341.565
Beheerkosten € 35.567
Doeluitgaven € 1.575.994
-/- € 1.611.561
Resultaat -/- € 1.269.996


Verkort beleidsplan
Het beleid van het Fonds is gericht op verwezenlijken van de doelstelling, met name door beoordeling en beantwoording van de vele aanvragen voor financiële steun en het geven van financiële bijdragen aan de projecten en/of de instellingen waarvan het bestuur de aanvragen heeft gehonoreerd. Het Fonds heeft geen winstoogmerk. Dit blijkt ook uit haar feitelijke werkzaamheden; zij laat de opbrengsten van haar vermogen ten goede komen van de doelstelling. Het batig saldo na vereffening moet worden besteed conform de doelstelling. Het Fonds werft geen gelden. Het Fonds voert zelf haar administratie; het beheer van het vermogen is uitbesteed.